Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In het volgende worden verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: VoetbalschoolElst

1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, vereniging of tekengemachtigde(n) met wie de overeenkomst tot het volgen van een cursus is overeengekomen.

1.3 Speler: de natuurlijke persoon, man of vrouw, die de opleiding volgt.

1.4 Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarin hij zich bereid verklaart in een bepaalde gelegenheid een zaak/dienst te leveren cq te verrichten.

1.5 Voorwaarden: de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden VoetbalschoolElst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en overeenkomsten, uitgevoerd, uitgebracht respectievelijk gesloten door de opdrachtnemer.

2.2 Indien ook onze wederpartij naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

2.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen en/of het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

2.4  Indien algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

Artikel 3. Inschrijving

3.1 Inschrijving voor deelname aan een module kan geschieden door inzending van het volledig ingevulde  inschrijfformulier door de opdrachtgever naar de opdrachtnemer.

3.2 Inschrijving dient te geschieden voor de daartoe gesteld inschrijftermijn. Door inzending van het inschrijfformulier geeft de opdrachtgever zich op voor deelname aan de cursus waarvoor wordt ingeschreven.

3.3 Door de opdrachtnemer worden de inschrijfformulieren op volgorde van ontvangst geregistreerd.

3.4 Bevestiging van inschrijving met daarbij de algemene informatie volgt via email na betaling cursuskosten opdrachtgever.

3.5 Inschrijvingen die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn worden via email op de hoogte gesteld van eventuele directe deelname of deelname volgende module (wachtlijst).

3.6 In volgorde van inschrijving na het verstrijken van de inschrijftermijn worden de opdrachtgevers op de wachtlijst geplaatst en via email op de hoogte gesteld.

3.7 Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan de cursus geannuleerd worden en wordt de betaling geretourneerd.

Artikel 4. Betaling

4.1 Het volledige cursusgeld dient bij de eerste training betaald te worden.

Artikel 5. Annulering en verzuiming door opdrachtgever

5.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de opdrachtgever zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus, waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven.

5.2 Als een speler door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de opdrachtnemer.

5.3 Bij annulering voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

5.4 Bij annulering tijdens/gedurende de cursus wordt het reeds uitbetaalde lesgeld alleen bij ernstige omstandigheden (langdurige blessures) gedeeltelijk terugbetaald, d.w.z. de trainingen waaraan niet deelgenomen wordt. Ook is doorschuiven naar een volgende module mogelijk.

5.5  Bij verzuiming van een training vindt er geen restitutie plaats. De training kan ingehaald worden na de 12e training. De 13e training is de inhaaltraining voor gemiste trainingen. Kinderen die geen enkele training gemist hebben zijn ook welkom.

Artikel 6. Annulering door opdrachtnemer

6.1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren.

6.2 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgevers per mail en/of telefonisch op de hoogte.

Artikel 7. Vervanging trainer(s)

7.1 De opdrachtnemer behoudt ten alle tijde de vrijheid trainer(s), door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere  trainer(s).

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de module, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 9. Overig

9.1 VoetbalschoolElst is te gast bij Sv Spero. Dit houdt in dat de spelers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet nakomen van de gedragsregels kan de speler geschorst of verwijderd worden van de Voetbalschool. In dit geval vindt er geen retournering van het lesgeld plaats.

De ouders zijn van harte welkom voor/tijdens en na de training. Voor de ouders geldt dat ze rondom de trainingen zich niet op het speelveld mogen begeven en de spelers niet mogen afleiden tijdens de trainingen. VoetbalschoolElst wil graag haar werk goed kunnen uitvoeren.